Архив рубрики: Растения для водоемов

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

        29 Июль 2019              Прокомментировать

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице
Свравицкий ручей, протекающий через этот ландшафт, также претерпел изменения. Он был выпрямлен в 1960-х годах, углублен, а его длина сокращена. Недавно ручей извилистый через сельскую местность, и его длина была увеличена примерно на четверть. Здесь были созданы как мелкие секции форда, так и глубокие бассейны.

«Мы приводим в порядок природу Праги. Последствия исторического выпрямления природных ручьев и ручьев несут сегодня. Оказывается, у нашего ландшафта есть проблема с удержанием достаточного количества воды, и он высыхает », — говорит заместитель мэра столицы Петр Глубучек.

Вокруг ручья были выкопаны другие бассейны общей площадью более 720 м2. Во время оживления перспективная зелень была сохранена и сохранена, и некоторые деревья были включены непосредственно в бассейны и русло ручья. Так, например, был создан бассейн с островом, на котором находится выросшее дерево ивы. Оригинальные непроходимые тростники заменяются влажными цветущими лугами, в которых обитают многие виды растений и животных.

Работы над новым лесопарком в Ладе ведутся с 2017 года на площади более 13 га. Два пруда были модифицированы. Первым шагом было общее восстановление и удаление грязи из нижнего биологического пруда. Выкопанный осадок общим объемом 15 000 м3 был вывезен на близлежащее месторождение, где был построен противошумный вал, отделяющий весь участок от близлежащего шоссе.

«Благодаря оживлению района в Ладе, еще одно место для отдыха и приятного блуждания по природе создано для нужд пражан. Новая посадка также поможет бороться с изменением климата, с которым сталкивается Прага », — добавляет заместитель министра Хлубучек.

В 2018 году были проведены работы по ремонту плотины. Он был выровнен, покрыт и укреплен каменным тротуаром. Пруд получил новое разгрузочное устройство и водосброс. Все бетонные конструкции облицованы камнем. Чтобы повысить экологическую ценность пруда, берег в юго-восточной части был ослаблен, чтобы создать мелкую прибрежную зону, которая до этого отсутствовала.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark

Donedávna téměř nepřístupný a nehostinný kout V Ladech na území Prahy v Horních Počernicích dostal zcela nový kabát.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark
Úpravy se dočkal také Svépravický potok, který touto krajinou protéká. Ten byl v 60. letech minulého století napřímen, prohlouben a jeho délka se zkrátila. Nově se potok klikatí krajinou a jeho délka byla přibližně o čtvrtinu prodloužena. Vznikly zde jak mělké úseky brodů, tak hluboké tůně.

„Dáváme pražskou přírodu do pořádku. Následky historického narovnávání přirozených koryt potoků a řek neseme dodnes. Ukazuje se, že naše krajina má problém zadržovat dostatečné množství vody a vysychá,“ říká náměstek primátora hlavního města Petr Hlubuček.

Další tůně o celkové ploše více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí potoka. Při revitalizaci byla ochráněna a zachována i perspektivní zeleň a některé stromy byly zakomponovány přímo do tůní a koryta potoku. Takto například vznikla tůň s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá vrba. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů.

Práce na novém lesoparku V Ladech postupně probíhaly již od roku 2017, a to na ploše více než 13 hektarů. Úpravy se dočkaly i dva rybníky. Prvním krokem byla celková revitalizace a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment o celkovém objemu 15 000 m3, byl vyvezen na nedaleké pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val, odcloňující celou lokalitu od blízké dálnice.

„Díky revitalizaci území V Ladech vzniká pro potřeby Pražanů další místo pro odpočinek a příjemné toulky přírodou. Nová výsadba také pomůže v boji proti klimatickým změnám, s kterými se Praha potýká,“ dodává náměstek Hlubuček.

V roce 2018 probíhaly práce spojené s opravou hráze. Ta byla urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem.  Pro zvýšení ekologické hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části zpozvolněn břeh tak, aby zde vzniklo mělké litorální pásmo, které rybníku do té doby chybělo.

Кувшинка (белая водяная лилия).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кувшинка или Нимфея (лат. Nymphaéa) относится к семейству Кувшинковые из рода водных растений. Известно около 50 видов этих растений. Самое распространенное растение с крупными сердцевидно-округлыми или сердцевидно-овальными листьями с крупными цветками, плавающими на воде.

Произрастает растение в заводях рек, прудах и озерах на глубине от 30 до 200 см с медленным течением.

Кувшинка представляет собой травянистое водное длиннокорневищное растение с толстым корневищем, разветвленным в горизонтальном положении, в диаметре достигает 3 см, по цвету – темно-бурое.

picture

Листья длиной от 12 до 30 см крепятся на черешках длиной до 5 метров. Цвет листьев – глянцево-зеленый. Цветки водяной лилии в диаметре до 15 см, лепестки – белые, многочисленные. В центре цветка – желтый диск с лучами от 8 до 24 штук. Цветет растение с середины лета и до осени. Расцветает кувшинка с рассветом, а при закате солнца ее прекрасные цветы закрываются и уходят под воду. На протяжении дня цветок двигается за солнцем (поворачивается к солнцу).

Размножается вегетативно (разделением корневища) и семенами. Семена созревают под водой и затем всплывают в верх. В другие водоемы переносится с помощью птиц, которые переносят семена так как они напоминают рыбью икру.

В народной медицине в лечебных целях кувшинку используют хорошо, так как она богата дубильными веществами. Корневища богатые крахмалом, а поджаренные семена прекрасно могут заменить кофе.

jaunet10

Кувшинкой считают сказочной одолень-травой. Ей приписываются волшебные свойства: как будто она охраняет людей, может оградить от напастей и бед, помогала одолеть врага, но людей с нечистыми помыслами могла и погубить. Это растение носили в ладанке как амулет.

Белая кувшинка еще издавна считалась символом милосердия, непорочности и красоты.

Народные названия кувшинки: одолень белый или одолень-трава, плывучник, бобpяк, русалкин цвет или русалочий цветок, блискалка, водяной цвет, балаболка, белые курочки, мак водяной или водяная маковка, водяной попутник, белая водяная лилия.

Электростанция бензиновая недорого вот здесь…

Лотос – цветок богов.

lotos_1

Лотос (лат. Nelúmbo) или водяная лилия – красивоцветущее многолетнее околовидное и водное растение из рода двудольных. Является единственным представителем семейства Лотосовые.

Листья растения имеют воронкообразную округлую форму диаметром 50 – 70 см. Цветки диаметром  примерно 30 см с розовими или белыми лепестками, которые поднятые над водой на прямой цветоножке. Середина цветка складывается из ширикого цветоложа и многочисленных тычинок желтого яркого цвета.

Длинна корневища достигает 340 км. Листья двух видов – стоячие и плавающие. Сверху листья покрыты восковым налетом. Семена представляют собой темные орешки с прочной очень одеревеневшей кожурой, но для зародыша с дыхательным отверстием. Был случай, когда орешки лотоса пролежали в торфяниках Северного Китая не меньше тысячи лет, но когда их вытащили они проросли и зацвели.

8049

Растет лотос в местах где много солнца и тепла – в реках и озерах с медленным течением, в проточных водах. Розовый лотос растет в Японии, в Юго-Восточной Азии, в Северо-Восточной Австралии, на Филиппинских островах. В России его можно увидеть на Дальнем Востоке и в дельте Волги. Желтый лотос растет на Гавайских островах, Ямайке, Центральной и Южной Америке.

Родиной орехоносного лотоса является Египет, Филиппины, страны Северной Австралии, Востока, а также дельты реки Волги у Каспийского моря.  Желтый лотос походит из США.

Цветок лотоса всегда обращен к Солнцу. На многих древних памятниках архитектуры высечены изображения этого цветка. В преданиях и легендах индусов, древних египтян и китайцев лотос был символом мудрости, красоты и силы, поэтому его обожествляли и считали загадочным и священным растением. Лотос или водяная лилия как его еще многие называют также считался  цветком богов.

lotos_color

Водяная лилия всегда лечила и кормила людей. С ее корневищ и семян изготавливали да и сейчас изготавливают сахар, муку, масло и крахмал. Корневища готовлят как картофель в качестве гарнира. Ломтики засахаренных корневищ продают во многих кондитерских Китай. Они напоминают мармелад. В корневищах этого растения много сахара, крахмала, витамина С и жиров.

В справочниках составленных в Китае за три тысячи лет до нашей эры упоминается водяная лилия  как лекарственное растение. Ею лечили заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

Готовили лекарства из всех частей лотоса: зародышей, семян, листьев, пестиков, лепестков, цветоложа, корней. В лотосе совсем недавно было найдено много биологически активных веществ: лейкоантоцианилины, флавоноиды, алкалоиды, а также дубильные вещества и смолы.

82520338_4617818_cvetilotosafoto1

Изготовленные медицинские препараты на основе лотоса обеспечивают кровоостанавливающее, кардиотоническое, общеукрепляющее, мочегонное и тонизирующее воздействие. Также его составляющиеся часто добавляют в препараты для похудения.

В косметологии лотос используют также очень широко. Созданное на его основе масло имеет снимающие раздражения, питающие и увлажняющие свойства. Помогает лотос повысить упругость кожи, разгладить мелкие морщинки и вернуть коже эластичность. Противовоспалительное действие масло лотоса оказывает при борьбе с угревыми высыпаниями.

C5DK_BLOG_uID-11_Pic_lotos6

Мазь из листьев лотоса используется при ожогах, гнойных ранах и многих других кожных повреждений. В быту в странах Восточной Азии настроено производство полотна. Из этого полотна шьют одежду и постельные принадлежности.  Из семян лотоса изготавливают четки.

Купить бензогенератор можно в нашем магазине в городе Черкассы или на нашем сайте barabashovo.ck.ua.