Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

        29 Июль 2019              Прокомментировать

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице

До недавнего времени практически недоступный и негостеприимный уголок В Ладе в Праге в Горни Почернице появился совершенно новый слой.

Новый лесопарк был создан в Горни Почернице
Свравицкий ручей, протекающий через этот ландшафт, также претерпел изменения. Он был выпрямлен в 1960-х годах, углублен, а его длина сокращена. Недавно ручей извилистый через сельскую местность, и его длина была увеличена примерно на четверть. Здесь были созданы как мелкие секции форда, так и глубокие бассейны.

«Мы приводим в порядок природу Праги. Последствия исторического выпрямления природных ручьев и ручьев несут сегодня. Оказывается, у нашего ландшафта есть проблема с удержанием достаточного количества воды, и он высыхает », — говорит заместитель мэра столицы Петр Глубучек.

Вокруг ручья были выкопаны другие бассейны общей площадью более 720 м2. Во время оживления перспективная зелень была сохранена и сохранена, и некоторые деревья были включены непосредственно в бассейны и русло ручья. Так, например, был создан бассейн с островом, на котором находится выросшее дерево ивы. Оригинальные непроходимые тростники заменяются влажными цветущими лугами, в которых обитают многие виды растений и животных.

Работы над новым лесопарком в Ладе ведутся с 2017 года на площади более 13 га. Два пруда были модифицированы. Первым шагом было общее восстановление и удаление грязи из нижнего биологического пруда. Выкопанный осадок общим объемом 15 000 м3 был вывезен на близлежащее месторождение, где был построен противошумный вал, отделяющий весь участок от близлежащего шоссе.

«Благодаря оживлению района в Ладе, еще одно место для отдыха и приятного блуждания по природе создано для нужд пражан. Новая посадка также поможет бороться с изменением климата, с которым сталкивается Прага », — добавляет заместитель министра Хлубучек.

В 2018 году были проведены работы по ремонту плотины. Он был выровнен, покрыт и укреплен каменным тротуаром. Пруд получил новое разгрузочное устройство и водосброс. Все бетонные конструкции облицованы камнем. Чтобы повысить экологическую ценность пруда, берег в юго-восточной части был ослаблен, чтобы создать мелкую прибрежную зону, которая до этого отсутствовала.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark

Donedávna téměř nepřístupný a nehostinný kout V Ladech na území Prahy v Horních Počernicích dostal zcela nový kabát.

V Horních Počernicích vznikl nový lesopark
Úpravy se dočkal také Svépravický potok, který touto krajinou protéká. Ten byl v 60. letech minulého století napřímen, prohlouben a jeho délka se zkrátila. Nově se potok klikatí krajinou a jeho délka byla přibližně o čtvrtinu prodloužena. Vznikly zde jak mělké úseky brodů, tak hluboké tůně.

„Dáváme pražskou přírodu do pořádku. Následky historického narovnávání přirozených koryt potoků a řek neseme dodnes. Ukazuje se, že naše krajina má problém zadržovat dostatečné množství vody a vysychá,“ říká náměstek primátora hlavního města Petr Hlubuček.

Další tůně o celkové ploše více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí potoka. Při revitalizaci byla ochráněna a zachována i perspektivní zeleň a některé stromy byly zakomponovány přímo do tůní a koryta potoku. Takto například vznikla tůň s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá vrba. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů.

Práce na novém lesoparku V Ladech postupně probíhaly již od roku 2017, a to na ploše více než 13 hektarů. Úpravy se dočkaly i dva rybníky. Prvním krokem byla celková revitalizace a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment o celkovém objemu 15 000 m3, byl vyvezen na nedaleké pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val, odcloňující celou lokalitu od blízké dálnice.

„Díky revitalizaci území V Ladech vzniká pro potřeby Pražanů další místo pro odpočinek a příjemné toulky přírodou. Nová výsadba také pomůže v boji proti klimatickým změnám, s kterými se Praha potýká,“ dodává náměstek Hlubuček.

V roce 2018 probíhaly práce spojené s opravou hráze. Ta byla urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem.  Pro zvýšení ekologické hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části zpozvolněn břeh tak, aby zde vzniklo mělké litorální pásmo, které rybníku do té doby chybělo.

Добавить комментарий